დეკანი

ნანი ასლამაზაშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი
აფილირებული/ასოცირებული პროფესორი

(+995) 599 964578
naslamazashvili@usgeorgia.edu.ge
CV