კურიკულუმი

სასწავლო კომპონენტების წინაპირობების მატრიცა
კომპონენტები კრედიტების საერთო რაოდენობა
სავალდებულო სასწავლო კურსები სასწავლო კურსის კოდი 180
1 პრაქტიკული ფონეტიკა APPH 1120 5
2 ინგლისური ენის გრამატიკა-1 ENGG 1121 5
3 ინგლისური ენის გრამატიკა-2 ENGG 1222 5
4 ინგლისური ენის გრამატიკა-3 ENGG 2123 5
5 ინგლისური ენის გრამატიკა-4 ENGG 2224 5
6 საუბრის ხელოვნება 1 CSKI 1221 5
7 საუბრის ხელოვნება 2 CSKI 2122 5
8 ანალიზური კითხვა 1 AREA 3121 5
9 ანალიზური კითხვა 2 AREA 3222 5
10 ინტერპრეტაცია 1 INTER 4121 5
11 ინტერპრეტაცია 2 INTER 4222 5
12 ბიზნესინგლისური BENGL 4120 5
13 პრესა 1 PRES 3221 5
14 პრესა 2 PRES 4122 5
15 სპეცკურსი- FCE (1) FCE 4121 5
16 სპეცკურსი- FCE (2) FCE 4222 5
17 ფრანგული ენა – 1 FREN 2121 5
18 ფრანგული ენა -2 FREN 2222 5
19 ფრანგული ენა-3 FREN 3123 5
20 ფრანგული ენა -4 FREN 3224 5
21 საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორია-1 HFOL 1221 5
22 საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორია- 2 HFOL 2122 5
23 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 1 HELI 2221 5
24 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2 HELI 3122 5
25 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 3 HELI 3223 5
26 სტილისტიკა STYL 3120 5
27 ლექსიკოლოგია LEX 2220 5
28 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა TRANS 3220 5
29 თეორიული გრამატიკა THGR 4120 5
30 შესავალი ენათმეცნიერებაში LING 1120 5
31 ინფორმატიკა და ინფორმაციული ტექნოლოგიები INIT 1120 5
32 აკადემიური წერა ACWR 1220 5
33 საბაკალავრონაშრომი BACHF 4220 20
არჩევითი სასწავლო კურსები 60
1 ფილოსოფია PHIL 1020 5
2 საქართველოს ისტორია HIST 1020 5
3 მეტყველების კულტურა SPICH 1020 5
4 რელიგიათმცოდნეობა RELIS 1020 5
5 ფსიქოლოგია PSYC 1020 5
6 ლოგიკა LOGI 1020 5
7 საშინაო კითხვა 1 HOMR 2021 5
8 საშინაო კითხვა 2 HOMR 2022 5
9 იმიჯოლოგია IMAG 2020 5
10 პოლიტოლოგია POLS 2020 5
11 საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) PR 2020 5
12 ინგლისური ენის ისტორია HELA 2020 5
13 შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში LING 3020 5
14 ამერიკანისტიკა-1 AMER 3021 5
15 ამერიკანისტიკა-2 AMER 3022 5
16 ლიტერატურის თეორია LITE 3200 5
17 თეორიული ფონეტიკა PHON 3020 5
18 ფრანგული ენა -5 FREN 4025 5
19 თარგმნის პრაქტიკა TRPR 4020 5
სავალდებულო კურსები/რაქტიკა/საბაკ.ნაშრომი 180
არჩევითი კურსები 60