პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების, ში­და/გარე მობილობის განხორ­ციე­ლების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.