სამსახურების დებულებები

 

ბაკალავრიატის დებულება

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დებულება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება

აკადემიური საბჭოს დებულება

წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის დებულება

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის  დებულება

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის  სამსახურის  დებულება

რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის  დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობების  სამსახურის  დებულება

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  სამსახურის  დებულება

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  დებულება

სტუდენტთა თვითმმართველობის დებულება

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის დებულება

ბიბლიოთეკის დებულება