სილაბუსები

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
აკადემიური წერა
აუდიტი
ბიზნეს ინგლისური – 1
ბიზნეს ინგლისური – 2
ბიზნეს კომუნიკაცია
ბიზნესის ორგანიზაცია, მართვა და დაგეგმვა
ბიზნესის სამართალი
ბიზნესის საფუძვლები
ბრენდინგი
ბუღალტრული აღრიცხვა
ეკონომიკის ისტორია
ეკონომიკური პოლიტიკა
იმიჯოლოგია
ინგლისური ენა 1
ინგლისური ენა 2
ინგლისური ენა 3
ინგლისური ენა 4
ინვესტირების საფუძვლები
ინფორმატიკა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
კალკულუსი
კორპორაციული ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა
კორპორაციული მენეჯმენტი
კორპორაციული ფინანსები
კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები
ლოგიკა
მათემატიკა ბიზნესისათვის
მაკროეეკონომიკა
მარკეტინგის კომპლექსი
მარკეტინგის მენეჯმენტი
მარკეტინგის საფუძვლები
მენეჯმენტის საფუძვლები
მეტყველების კულტურა
მიკროეკონომიკა
მცირე და საშუალო ბიზნესი
ორგანიზაციული ქცევა
პოლიტოლოგია
საბანკო საქმე
საგადასახადო საქმე
სადაზღვევო საქმე
საერთაშორისო ბიზნესი
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სტატისტიკა
საერთაშორისო სტატისტიკა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა
საქართველოს ისტორია
საცალო ვაჭრობა
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
საჯარო ფინანსები
სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში
სტრატეგიული მენეჯმენტი
ფილოსოფია
ფინანსების საფუძვლები
ფინანსური მენეჯმენტი
ფსიქოლოგია
შესავალი სამართალმცოდნეობაში