ჩვენთან ჯორჯიაში

კონტრიბუცია საზოგადოებრივ განვითარებაში
ბიზნესუწყვეტობის გეგმა
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შეფასების სისტემა
პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები
აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები
სტუდენტთა მხარდაჭერის მექანიზმები
რესურსებისა და სერვისების კვლევა
საგანმანათლებლო პროგრამების კვლევა
სტუდენტთა გამოკითხის შედეგები ბიბლიოთეკაში არსებული გარემოს, რესურსებისა და მომსახურების შესახებ
პროგრამის განვითარების მიზნით ჩატარებული სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შედეგების გამოყენების ანგარიში