უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას აქვს სრული ავტორიზაცია

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას აქვს სრული ავტორიზაცია

ავტორიზაცია არის გარე შეფასების მექანიზმი, რომელიც ადგენს დაწესებულების თვითშეფასების შედეგების შესაბამისობას სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებთან.

ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისათვის.

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიას აქვს სრული ავტორიზაცია.

Contact Information: