2019 წლის 06 დეკემბერს უს ჯორჯიაში დაგეგმილია პლაგიატის საპრევენციო და ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ღონისძიებების ჩატარება, როგორც ადმინისტრაციის ასევე აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის

2019 წლის 06 დეკემბერს უს ჯორჯიაში დაგეგმილია პლაგიატის საპრევენციო და ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ღონისძიებების ჩატარება, როგორც ადმინისტრაციის ასევე აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის

პლაგიატი ეს არის მეცნიერებისა და ხელოვნების დარგში სხვისი შემოქმედების, სხვისი იდეებისა და გამოგონებების გააზრებული მითვისება.

2019 წლის 06 დეკემბერს უს ჯორჯიაში დაგეგმილია პლაგიატის საპრევენციო და ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ღონისძიებების ჩატარება, როგორც ადმინისტრაციის ასევე აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის.

შეხვედრის დროს  განხილული იქნება:

√ პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენა და მათზე ადეკვატური რეაგირების მოხდენა;
√ პლაგიატის წინააღმდეგ ბრძოლაში არსებული საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.

თუ იტყვით პლაგიატზე უარს:

√ განივითარებთ აკადემიური წერის უნარს;
√ გაეცნობით მეტ აკადემიურ ლიტერატურას;
√ თავად შექმნით ახალ ცოდნას;
√ თავიდან აირიდებთ დისციპლინურ სასჯელს.

Contact Information: