შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.

პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევა ხდება ღია კონკურსის საფუძველზე, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს.

კონკურსი ცხადდება:

მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება
დარგი/სპეციალობა – მარკეტინგი
ასოცირებული პეროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა – ფინანსები
ასოცირებული პეროფესორი – 2 საშტატო ერთეული
ასისტენტ პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა – მენეჯმენტი
ასოცირებული პეროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა – აუდიტი
ასოცირებული პეროფესორი – 1 საშტატო ერთეული
ასისტენტ პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

პროფესორი

განათლება: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი
გამოცდილება: სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება

ძირითადი მოთხოვნები:

– განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დამტკიცებული ფორმით);
– კონკურსანტის ანკეტა (დამტკიცებული ფორმით);
– შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები;
– სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);
– შესაბამის სფეროში სამეცნიერო – პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
– ელექტრონული და ნაბეჭი ფორმით მის მიერ არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი (სილაბუსები);
– პირადობის მოწმობის ასლი;
– 2 ცალი ფოტო – სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე;
– ბოლო პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის, მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები.
პროფესორის თანამდებობაზე არჩევა ხდება 6 წლის ვადით.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
– განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;
– კონკურსატის ანკეტა (დამტკიცებული ფორმით);
– შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები
– შესაბამის სფეროში სამეცნიერო – პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დოკუმენტები);
– სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ბილო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);
– ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით შესაბამისი სალექციო კურსის (კურსების) სილაბუსი (სილაბუსები);
– ბოლო პუბლიკაციის/ნაშრომის/წიგნის/მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები;
– 2 ფოტოსურათი ¾-ზე; ელექტრონული CD დისკზე;
– პირადობის მოწმობის ასლი;

ასოცირებული პროფესორი

განათლება: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.
გამოცდილება: სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება

ძირითადი მოთხოვნები:

– განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დამტკიცებული ფორმით);
– კონკურსანტის ანკეტა (დამტკიცებული ფორმით);
– შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები;
– სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);
– შესაბამის სფეროში სამეცნიერო – პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
– ელექტრონული და ნაბეჭი ფორმით მის მიერ არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი (სილაბუსები);
– პირადობის მოწმობის ასლი;
– 2 ცალი ფოტო – სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე;
– ბოლო პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის, მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები.

ასისტენტ-პროფესორი

განათლება: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

გამოცდილება: შესაბამისი კვალიფიკაცია, უნდა დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით;

ძირითადი მოთხოვნები:

– განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დამტკიცებული ფორმით);
– კონკურსანტის ანკეტა (დამტკიცებული ფორმით);
– შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენაციის ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები;
– სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (ბოლო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);
– შესაბამის სფეროში სამეცნიერო – პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი ინფორმაცია;
– ელექტრონული და ნაბეჭი ფორმით მის მიერ არჩეული სასწავლო კურსის სილაბუსი (სილაბუსები);
– პირადობის მოწმობის ასლი;
– 2 ცალი ფოტო – სურათი 3X4-ზე, ელექტრონულად CD დისკზე;
– ბოლო პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის, მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები.

კონკურსის ჩატარების ვადა:

კონკურსი ცხადდება 2019 წლის 17 ოქტომბერს.
კონკურსი დასრულდება 2019 წლის 18 ნოემბერს.
საბუთების მიღება იწარმოებს შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019 წლის 19 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე ქ. თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. №46, ტელ. 2 36-91-60.
კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი – საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით საბუთების გაცნობა/შესწავლა;
მეორე ეტაპი – გასაუბრება/ლექცია;

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2019 წლის 27 დეკემბერს.

Contact Information: