2019 წლის 10-11 მაისს ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ციფრული ეპოქა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები”

2019 წლის 10-11 მაისს ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ციფრული ეპოქა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები”

კონფერენციის ჩატარების დრო და ადგილი: 2019 წლის 10-11 მაისს, 11:00 სთ-ზე, უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას სარაჯიშვილის სახელობის აუდიტორიაში (ქ.თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. №46,  ტელ. 236-91-60. )

სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური

ორგანიზატორები:

ა) უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია
ბ) თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი
გ) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დ) აზერბაიჯანის ეკონომიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონფერენციო მასალების წარმოდგენის ვადები:

ა) ანოტაციის (არაუმეტეს 500 სიტყვისა)
ბ) მოხსენების (სტატია: ფონტი Sylfaen, შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5, ველების დაშორება მარჯვენა-მარცხენა მხარეს – 2,5 სმ. ზედა და ქვედა – 2 სმ. გვერდები უნდა დაინომროს ქვედა მარჯვენა მხარეს. სატიტულო ფურცელზე მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი, სტატუსი/თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია ტელეფონი და ელფოსტა, ნაშრომს უნდა ახლდეს ანოტაცია ინგლისურ ენაზე, მოცულობით 150-200 სიტყვა აკრეფილი Sylfaen-ში. მასალები უნდა გაიგზავნოს 2019 წლის 10 აპრილამდე
თინათინ აბესაძის ელექტრონულ მისამართზე: tabesadze@usgeorgia.edu.ge, ასევე,  სოფო ალფაიძის ელექტრონულ მისამართზე: s_alpaidze@usgeorgia.edu.ge

Contact Information: