შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ცხადდება კონკურსი პროფესორის, ასოცირებული  პროფესორის და ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

კონკურსი ცხადდება შემდეგ აკადემიურ თანამდებობეზე:

მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა  – ფინანსები

პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

ასისტენტი – 1 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა  – მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა  – საბუღალტრო აღრიცხვა

პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა  – აუდიტი

ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

კონკურსის ჩატარების  პირობები

პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.

კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატების შრომის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება  ურთიერთშეთანხმებით.

ასისტენტი აირჩევა 4 წლის ვადით. პროფესორი და  ასოცირებული  პროფესორი აირჩევა 6 წლის ვადით.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დამტკიცებული ფორმით);

ბ) კონკურსატის ანკეტა (დამტკიცებული ფორმით);

გ)შესაბამისი აკადემიური  ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის  ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები

დ) სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დოკუმენტები);

ე)  სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ბილო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);

ვ)  ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით შესაბამისი სალექციო კურსის (კურსების) სილაბუსი (სილაბუსები);

ზ) ბოლო პუბლიკაციის/ნაშრომის/წიგნის/მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები;

თ)  2 ფოტოსურათი ¾-ზე; ელექტრონული CD დისკზე;

ი) პირადობის მოწმობის ასლი;

კონკურსის ჩატარების  ვადა

კონკურსი ცხადდება 2019 წლის  21 იანვარს.

საბუთების მიღება იწარმოებს შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2019  წლის 22 თებერვლიდან 01 მარტის ჩათვლით, მისამართზე ქ.  თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. №46,  ტელ. 236-91-60. 

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით საბუთების გაცნობა/შესწავლა;

მეორე ეტაპი გასაუბრება/ლექცია;

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება  2019 წლის  07 მარტს.