კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

თბილისის თავისუფალ აკადემიაში  – აკადემიური, მოწვეული სპეციალისტის და ადმინისტრაციული თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

დარგი/სპეციალობა  – ფინანსები

ასისტენტ პროფესორი – ლევან სილაგაძე

მოწვეული სპეციალისტი – მურმან ციქუბაძე

დარგი/სპეციალობა  – მარკეტინგი

მოწვეული სპეციალისტი – მარინე კობალავა

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების  სამსახურის ხელმძღვანელი – მაია ხურცილავა

Contact Information: