მისია

მისია

შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას მისიაა საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია, სწავლისა და სწავლების, უწყვეტი განათლების, ინდივიდის პიროვნული, პროფესიული და ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია ორიენტირებულია განახორციელოს აკადემიური უმაღლესი განათლების საბაკალავრო პროგრამები, მოამზადოს შრომის ბაზრისათვის ფუნდამენტური ღირებულებებისა და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მაღალკვალიფიციური,  კონკურენტუნარიანი კადრები.

ჩვენი ღირებულებებია:

  • აკადემიური თავისუფლება
  • თანასწორობა
  • სამართლიანობა
  • მიუკერძოებლობა
  • პატიოსნება
  • კრეატიულობა
  • სოციალიზაცია
  • ეთიკური პრინციპების დამკვიდრება და წახალისება