ადმინისტრაციული პერსონალი

ადმინისტრაციული პერსონალი

რექტორისალომე პირველი
ფინანსური დირექტორილიანა ჭოველიძე
ვიცე რექტორი სასწავლო დარგშიმარინე კობალავა
ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის
ხელმძღვანელი (მოვალეობის შემსრულებელი)
ნათია ვაჭარაძე
ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის
სპეციალისტი (მონიტორინგის დარგში)
გიორგი ქურხულიშვილი
ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი
(ბუღალტერი)
რუსუდან ჯინჭარაძე
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის ხელმძღვანელითეა თულაშვილი
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი
(საქმისწარმოებისა და არქივის წარმოების დარგში)
გულნაზი მოსიაშვილი
ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი
(ადამიანური რესურსების მართვის დარგში)
მაია იმნაიშვილი
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანიმაია ვასაძე
პროგრამული განვითარებისა და კვლევების ოფისის ხელმძღვანელიმერაბ მიქელაშვილი
ბიზნესლაბორატორიის ხელმძღვანელითამარ დევიძე
ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ხელმძღვანელინინო კაკაბაძე
რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელიილია რაზმაძე
ვებგვერდის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირიმაგდა დოლიძე
რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტი
(რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი)
მიხეილ მაჩიტიძე
რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტი
(საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის დარგში)
იაკობ სულაბერიძე
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და PR სამსახურის ხელმძღვანელიმაია ადვაძე
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და PR სამსახურში სახოგადოებასთან ურთიერთობის
მიმართულების სპეციალისტი
სოფიო ფარცხალაძე
ფინანსური დირექტორის მრჩეველილელა ბახტაძე
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელიალექსანდრე ჯავახიშვილი
უსაფრთხოებისა  და  ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელითორნიკე როინიშვილი
სამედიცინო კაბინეტის ექიმისოფიო თულაშვილი
ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელიდარეჯან ცენტერაძე
ბიბლიოთეკარის თანაშემწესოფიკო ალფაიძე
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელიდალი არახამია
სამეურნეო-ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირიგურამ ხარშილაძე
ფართის მენეჯერიინგა ამაროვი
Contact Information: