ადმინისტრაციული პერსონალი

1 რექტორი სალომე პირველი
2 ფინანსური დირექტორი ლიანა ჭოველიძე
3 ვიცე რექტორი სასწავლო დარგში მარინე კობალავა
4 რექტორის მრჩეველი ნათია ვაჭარაძე
5 ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო ბოჭორიშვილი
6 ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის სპეციალისტი (მონიტორინგის დარგში) გიორგი ქურხულიშვილი
7 ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი (ბუღალტერი) რუსუდან ჯინჭარაძე
8 ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის ხელმძღვანელი თეა თულაშვილი
9 ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი (საქმისწარმოებისა და არქივის წარმოების დარგში) გულნაზი მოსიაშვილი
10 ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის სპეციალისტი (ადამიანური რესურსების მართვის დარგში) მაია იმნაიშვილი
11 რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი ილია რაზმაძე
12 რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტი (რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი) მიხეილ მაჩიტიძე
13 რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტი (საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის დარგში) იაკობ სულაბერიძე
14 საერთაშორისო ურთიერთობების და PR სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ადვაძე
15 საერთაშორისო ურთიერთობების და PR სამსახურში საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით სპეციალისტი სოფიო ფარცხალაძე
16 სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ჯავახიშვილი
17 უსაფრთხოებისა  და  ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი თორნიკე როინიშვილი
18 სამედიცინო კაბინეტის ექიმი სოფიო თულაშვილი
19 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი დარეჯან ცენტერაძე
20 ბიბლიოთეკარის თანაშემწე სოფიო ალფაიძე
21 სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის  ხელმძღვანელი დალი არახამია
22 ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი, კვლევებზე პასუხისმგებელი პირის მაია ვასაძე
23 პროგრამული განვითარებისა დაკვლევების ოფისის ხელმძღვანელი მერაბ მიქელაშვილი
24 ბიზნესლაბორატორიის ხელმძღვანელი თამარ დევაძე
25 ახალგაზრდა ლიდერთა სკოლის ხელმძღვანელი ნინო კაკაბაძე
26 ვებგვერდის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირი მაგდა დოლიძე
27 ფართის მენეჯერი ინგა ამაროვი