კურიკულუმი

კურიკულუმი
სასწავლო კურსის დასახელება სასწავლო კურსის
კოდი
კრედიტები კრედიტების განაწილება სემესტრების მიხედვით წინაპირობა
სავალდებულო სასწავლო კურსები I II III IV V VI VII VIII
1 ინგლისური ენა 1 ENGL 111 5 5 წინაპირობის გარეშე
2 კალკულუსი CALC 111 5 5 წინაპირობის გარეშე
3 აკადემიური წერა ACWR 111 5 5 წინაპირობის გარეშე
4 ბიზნესის საფუძვლები BBIZ111 5 5 წინაპირობის გარეშე
5 მიკროეკონომიკა MICR111 5 5 წინაპირობის გარეშე
6 ინფორმატიკა INFO111 5 5 წინაპირობის გარეშე
7 ინგლისური ენა 2 ENGL 121 5 5 ინგლისური ენა 1
8 მაკროეკონომიკა MACR121 5 5 მიკროეკონომიკა
9 მათემატიკა ბიზნესისთვის MATB121 5 5 კალკულუსი
10 ბიზნესის ორგანიზაცია, მართვა, დაგეგმვა BMAN121 5 5 ბიზნესის საფუძვლები
11 ინგლისური ენა 3 ENGL 131 5 5 ინგლისური ენა 4
12 მენეჯმენტის საფუძვლები MANO131 5 5 წინაპირობის გარეშე
13 მარკეტინგის საფუძვლები BASM131 5 5 წინაპირობის გარეშე
14 ფინანსების საფუძვლები ACCT131 5 5 მაკროეკონომიკა
15 ინგლისური ენა 4 ENGL 141 5 5 ინგლისური ენა 3
16 მარკეტინგის კომპლექსი MACO141 5 5 მარკეტინგის საფუძვლები
17 კორპორაციული მენეჯმენტი CMAN141 5 5 მენეჯმენტის საფუძვლები
18 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში STEB141 5 5 წინაპირობის გარეშე
19 სტრატეგიული მენეჯმენტი SMAN151 5 5 მენეჯმენტის საფუძვლები
20 ეკონომიკური პოლიტიკა ECONP151 5 5 მაკროეკონომიკა
21 კორპორაციული ფინანსები CFIN151 5 5 ფინანსების საფუძვლები
22 საერთაშორისო ბიზნესი INBU151 5 5 ბიზნესის საფუძვლები
23 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი HMAN161 5 5 მენეჯმენტის საფუძვლები
24 ბუღალტრული აღრიცხვა ACC161 5 5 წინაპირობის გარეშე
25 საჯარო ფინანსები PUFI 161 5 5 ფინანსების საფუძვლები
26 ინვესტირების საფუძვლები INBAS161 5 5 ფინანსების საფუძვლები
27 აუდიტი AUDI171 5 5 წინაპირობის გარეშე
28 საბანკო საქმე BANK171 5 5 ფინანსების საფუძვლები
29 საგადასახადო საქმე TAX171 5 5 ბიზნესის საფუძვლები
30 ორგანიზაციული ქცევა ORG171 5 5 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
31 საწარმოო პრაქტიკა PRAC181 10 10 სავალდებულო სასწ. კურსები
32 საბაკალავრო ნაშრომი BACHT181 20 20 სავალდებულო სასწ. კურსები
სულ სავალდებულო სასწავლო კურსების ჯამი 180
სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები:
1 კრიტიკული აზროვნების საფუძვლები PCT120 5 5 წინაპირობის გარეშე
2 ბიზნესის სამართალი BLAW120 5 5 წინაპირობის გარეშე
3 კორპორაციული ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა CESR130 5 5 წინაპირობის გარეშე
4 ეკონომიკის ისტორია HECON130 5 5 წინაპირობის გარეშე
5 ფინანსური მენეჯმენტი FINM140 5 5 ფინანსების საფუძვლები,მენეჯმენტის საფუძვლები
6 ბიზნეს კომუნიკაცია BCOM140 5 5 წინაპირობის გარეშე
7 საზოგადოებასთან ურთიერთობა PR150 5 5 წინაპირობის გარეშე
8 საერთაშორისო სტატისტიკა INST150 5 5 წინაპირობის გარეშე
9 მცირე და საშუალო ბიზნესი SMBUS150 5 5 ბიზნესის საფუძვლები
10 ბრენდინგი BREN160 5 5 მარკეტინგის კომპლექსი
11 საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა FBS160 5 5 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში
12 სახელმწიფო ფასიანი  ქაღალდების ბაზარი STOC160 5 5 წინაპირობის გარეშე
13 სადაზღვევო საქმე INS170 5 5 წინაპირობის გარეშე
14 მარკეტინგის მენეჯმენტი MARK170 5 5 მარკეტინგის საფუძვლები მენეჯმენტის საფუძვლები მარკეტინგის კომპლექსი
15 საცალო ვაჭრობა RET170 5 5 მარკეტინგის კომპლექსი
არჩევითი სასწავლო კურსები
1 მეტყველების კულტურა RETH120 5 5 წინაპირობის გარეშე
2 ინფორმაციული ტექნოლოგიები INFO120 5 5 ინფორმატიკა
3 ფილოსოფია PHIL130 5 5 წინაპირობის გარეშე
4 იმიჯოლოგია IMAG130 5 5 წინაპირობის გარეშე
თავისუფალი სასწავლო კურსები
1 ლოგიკა LOGI102 5 წინაპირობის გარეშე
2 ფსიქოლოგია PSYC102 5 წინაპირობის გარეშე
3 საქართველოს ისტორია HIST102 5 წინაპირობის გარეშე
4 ბიზნეს ინგლისური 1 1BENGL102 5 ინგლისური ენა 4
5 ბიზნეს ინგლისური 2 2BENGL102 5 ბიზნეს ინგლისური 1
6 შესავალი სამართალმცოდნეობაში INLW102 5 წინაპირობის გარეშე
7 პოლიტოლოგია POLS102 5 წინაპირობის გარეშე
8 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სტატისტიკა SIER102 5 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში
სავალდებულო სასწავლო კურსები 180
სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები 30
არჩევითი სასწავლო კურსები 10
თავისუფალი სასწავლო კურსები 20
სულ  240