დეკანი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი

მაია ვასაძე

(+995 32) 599670108
mvasadze@usgeorgia.edu.ge

CV

Contact Information: