დეკანი

მაია ვასაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი

(+995 32) 599670108
mvasadze@usgeorgia.edu.ge

CV