დასკვნითი გამოცდები

2018-19 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის
დასკვნითი გამოცდების ცხრილი: