სამსახურების დებულებები

სამსახურების დებულებები

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დებულება

სენატის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის დებულება

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის  დებულება

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის  სამსახურის  დებულება

რეესტრის წარმოებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის  დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და PR  სამსახურის  დებულება

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  სამსახურის  დებულება

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  დებულება

სტუდენტთა თვითმმართველობის დებულება

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა დახმარებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის დებულება

ბიბლიოთეკის დებულება

Contact Information: