მემორანდუმები

მემორანდუმები

  დაწესებულების დასახელება ხელშეკრულების ტიპი თანამშრომლობის საგანი
Ереванский Северный Университет
Меморандум о взаимопонимании обмен студентами на уровне бакалавриата, академическим персоналомж проведение совместых конференсии
Полтавский университет экономики и торговли
Меморандум о взаимопонимании
обмен студентами на уровне бакалавриата, академическим персоналом проведение совместых конференсии
International accountancy Training Center – Educational Fund (Armenia)
Agreement of Cultural and Scientific Cooperation
1 2 3
Exchange of students and staff members; academic materials and other information; special short term programs and projects; joint research and consultancy activities; Participations in seminars and academic meetings; development and implementation of double/joint degree programs;
კროკის უნივერსიტეტი  მემორანდუმი Exchange of students and staff members; academic materials and other information; special short term programs and projects; joint research and consultancy activities; Participations in seminars and academic meetings; development and implementation of double/joint degree programs
ბალტიის საერთაშორისო აკადემია Memorandum Exchange of students and staff members; academic materials and other information; special short term programs and projects; joint research and consultancy activities; Participations in seminars and academic meetings; development and implementation of double/joint degree programs
სს არდი დაზღვევა  მემორანდუმი საჯარო ლექციების/ტრენინგების სემინარების/კონფერენციების და სხვათა ორგანიზება-განხორციელება, სტაჟირების კურსების გავლა, მომავალი სპეციალისტების კარიერის მომზადება; დაზღვევის სფეროში საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
სამეცნიერო საერთაშორისო და მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარება; განათლებისა და მეცნიერული კვლევის უზრუნველყოფა; მომავალი სპეციალისტების მომზადება; პრაქტიკულიუნარების განვითარება
თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სამეცნიერო და მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარება, ერთობლივი სემინარების/ კონფერენციების, საჯარო ლექციების/ტრენინგებისა და სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება. ურთიერთგამოცდილების გაზიარება ავტორიზაციის და აკრედიტაციის საკითხებსი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სამეცნიერო/საერთაშორისო და მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარება; ერთობლივი თემატური სემინარების/კონფერენციების, საჯარო ლექციების/ტრენინგების და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრი „მოდი, ნახე“  მემორანდუმი სტუდენტების მონაწილეობა და მაქსიმალური ჩართულობა ერთობლივი ღონისძიებების გასამართად/პროექტების განსახორციელებლად
საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი  მემორანდუმი სამეცნიერო და მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარება; ერთობლივი სემინარების/კონფერენციების, საჯარო ლექციების/ტრენინგების და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლა-გაზიარება; ერთობლივი კოლოქვიუმების, სემინარების, სამეცნიერო კონფერენციებისა და სტაჟირებების მოწყობა; ერთობლივი სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების შემუშავება და დანერგვა; სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობის წახალისება; შეხვედრების, სპორტული შეჯიბრებების, ინტელექტუალური და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება.
ვითიბი ბანკი  მემორანდუმი სტაჟირების შესაძლებლობა ბანკში; საჭიროების შემთხვევაში საჭირო მეთოდოლოგიური მასალებით, ტრენინგებით უზრუნველყოფა.
საბანკო სწავლების ცენტრი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამის განხილვა/დამტკიცებაში მონაწილეობა;სტუდენტებისათვის საბანკო სექტორში აპრობირებული პროფესიული ტრენინგების ,საჯარო ლექციების,გაცვლითი სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზება;საბანკო სექტორში პრაქტიკისა და სტაჟირების ორგანიზება
ევროპული განათლების ცენტრი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
“სამეცნიერო და მრავალმხრივი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარება, ერთობლივი თემატური კონფერენციების, საჯარო ლექციებისა და სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება.
ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა სამუშაო პრაქტიკის ორგანიზება, მათ მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროექტების, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული და სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციების განხორციელება.”
აუდიტორი ნინო სამხარაძე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ბიზნესის ადმინისტრიტების სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამის განხილვა/ დამტკიცებაში მონაწილეობა; სტუდენტებისათვის საბანკო სექტორში აპრობირებული პროფესიული ტრენინგების, საჯარო ლექციების, გაცვლითი სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზება, პრაქტიკის, სტაჟირებისა და დასაქმების  ორგანიზება.
სითი ლიზინგი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საბაკალავრო სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხილვაში მონაწილეობა, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სალიზინგო პროდუქტებისა და მომსახურების ფორმების სრულყოფის მიზნით დასახული კვლევების , შესაბამისი კითხვარების ერთობლივი შემუშავება და სტუდენტთა ჩართულობით კვლევის ორგანიზება; სალიზინგო სექტორში გაცვლითი სემინარების პრაქტიკისა და სტაჟირების უზრუნველყოფაში მონაწილეობა
რეგიონული განვითარების რესუსრცენტრი (RDRC) მემორანდუმი სტუდენტების აქტიურად ჩართვა დაგეგმილ ყველა აქტივობასა და პროექტში
ახალგაზრდები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისთვის მემორანდუმი ტრენინგების, სემინარების, კონფერენციების, შეხვედრებისა და მსგავსი ღონისძიებების ორგანიზება; ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება; ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიხაციის საქმიანობის პოპულარიზაცია
  ქ. თბილისის № 191 საჯარო სკოლა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აბიტურიენტების დახმარება მომავალი პროფესიის სწორად არჩევაში – სემინარების, საჯარო ლექციების კონფერენციების ოლიმპიადების და სხვა ღონისძიებების ჩატარება
  ქ. თბილისის № 83 საჯარო სკოლა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აბიტურიენტების დახმარება მომავალი პროფესიის სწორად არჩევაში – სემინარების, საჯარო ლექციების კონფერენციების ოლიმპიადების და სხვა ღონისძიებების ჩატარება
  ქ. თბილისის № 153 საჯარო სკოლა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აბიტურიენტების დახმარება მომავალი პროფესიის სწორად არჩევაში – სემინარების, საჯარო ლექციების კონფერენციების ოლიმპიადების და სხვა ღონისძიებების ჩატარება
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება ერთობლივი სამეცნიერო კვლევეის განხორციელება; ერთობლივი კონფერენციების ჩატარება; სტუდენტების სახელმძღვანელოების მომზადება; სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის ბიბლიოთეკის გამოყენების შესაძლებლობის მიცემა; სამეცნიერო კვლევითი პროექტების შეფასება; სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის შეფასება; მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის ხელმძღვანელობის გაწევა; აკადემიური ხარისხების მინიჭების პროცედურებში მონაწილეობის მიღება; აკადემიური თანამდებობების დაკავებისათვის გამოცხადებულ საკონკურსო კომისიებში მონაწილეობა; უნივერსიტეტების მიერ აკადემიური ხარისხისა და აკადემიური თანამდებობის აღიარება
  “სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
პირეუსის უნივერსიტეტი;
სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტითბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახემწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი.”
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ტრენინგების ჩატარება და მასალის მიწოდება, რომელიც შემუშავებულია Hellenic Aid programme -ის ფარგლებში, აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილე ექსპერტების სატრენინგო მომსახურება, თანამშრომლობის სქემის ფარგლებში სტუდენტთა ჯგუფების ორგანიზება მეწარმეობის კურსებში მონაწილეობისათვის
  შპს ბესკოევ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საბაკალავრო პროგრამების შემუშავება-განხილვაში მონაწილეობა, ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, საინვესტიციო გარემოს ანალიზის მიზნით სტუდენტთა ჩართულობით კვლევების ორგანიზება; გაცვლითი სემინარების პრაქტიკისა და სტაჟირების უზრუნველყოფაში მონაწილეობა
  ფონდი ფულის სამყარო სალიცენზიო ხელშეკრულება არაექსკლუიზური უფლების საფუძველზე წიგნის შეუზღუდავად გამოყენება

Contact Information: