პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების, ში­და/გარე მობილობის განხორ­ციე­ლების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

Contact Information: