პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

საბაკალავრო პროგრამის დებულება (PDF)

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების, ში­და/გარე მობილობის განხორ­ციე­ლების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე საქართ­ვე­ლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.