აკადემიური და დარგობრივი გამოცემები

აკადემიური და დარგობრივი გამოცემები

მარინე კობალავა
საზოგადოებასთან ურთიერთობა
მონოგრაფია
უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია
თბილისი, 2018
მედეა გოცირიძე
კორპორაციული მენეჯმენტი
ლექციების კურსი
უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია
თბილისი, 2018
მარინე კობალავა
საცალო ვაჭრობა
დამხმარე სახელმძღვანელო
თბილისი, გამომცემლობა „წიგნის სახელოსნო“, 2013
რედაქტორები: პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე, პროფესორი ანზორ აბრალავა
ქეთი ჯიჯეიშვილი
მსოფლიო პოლიტიკა
შევსებული გამოცემა
თბილისი, 2013
მერაბ მიქელაშვილი
ბიბლია
ეკონომიკური კატეგორიები
გამომცემლობა ”სიტყვა”
თბილისი, 2013
კობა წურწუმია
ესეები საზღვარგარეთულ ლიტერატურაზე
ნაწილი I
გამომცემლობა ”უნივერსალი”
თბილისი, 2012
ნინო ბოჭორიშვილი
სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება საქართველოში
გამომცემლობა ”მერიდიანი”
თბილისი, 2012
ქეთი ჯიჯეიშვილი, მაია ყიფიანი, გიორგი ჩხიკვიშვილი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია
თბილისი, 2011
მარინე კობალავა, მანანა ალფაიძე, მაია მანაშერიძე
მარკეტინგის საფუძვლები
სახელმძღვანელო, ნაწილი I
მარკეტინგული „ნოუ-ჰაუ“, (თანდართული CD)
თბილისი, 2010
ია ხარაზი
სამოქალაქო სამართალი
(ზოგადი დებულებები)
ლექციების კურსი
თბილისი, 2010
ავთანდილ სილაგაძე
ეკონომიკური დოქტრინები
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“
თბილისი, 2010
მარინე კობალავა, მანანა ალფაიძე, თანამედროვე მარკეტინგის
განმარტებითი ლექსიკონი
გამომცემლობა „უნივერსალი“
თბილისი, 2009
ია ხარაზი
საბაჟო სამართალი
ახალი საბაჟო კოდექსის მიხედვით
თბილისი, 2007
ა. სილაგაძე, ჯ. კახნიაშვილი, ე. მექვაბიშვილი
მიკროეკონომიკსი
დამხმარე სახელმძღვანელო
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
თბილისი, 2006
ა. სილაგაძე
ეკონომიკური აზრის ისტორიის საკითხები
თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
თბილისი, 2006
ა. სილაგაძე, მ. ჭიაბრიშვილი, თ. ჭიაბრიშვილი
მეცნიერების პერპეტუუმ-მობილე
თბილისი, 2005