რატომ უს ჯორჯია

რატომ უს ჯორჯია?

უს ჯორჯია ქმნის აკადემიური თავისუფლების პრიმატს, რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრესს.

უს ჯორჯია ქმნის სტუდენტზე ორიენტირებულ გარემოს და საგანმანათლებლო პროცესის მდგრად განვითარებას უწყობს ხელს.

რატომ უს ჯორჯია:

√ თანამედროვე ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
√ უმაღლესი სასწავლებლის მისია;
√ აკადემიური თავისუფლების პრიმატი;
√ ხარისხის კულტურის დამკვიდრება;
√ უს ჯორჯიას მართვაში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნით ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემა;
√ ბიბლიოთეკის ბეჭდურ და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული, მუდმივად განახლებადი მრავალფეროვანი ფონდი;
√ კორპორატიული კულტურის მდგრადობა;
√ შრომის ბაზარზე ორიენტირებული ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა;
√ სტუდენტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და ინიციატივების მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება მათთვის შეღავაღების შეთავაზებით;
√ მაღალკვალიფიციური პერსონალი;
√ სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები;
√ უს ჯორჯიას ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი „ივერონი“.

Contact Information: